بره موم زنبور عسل و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان

تاريخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۳۹۲ | بازديد: 961

دکتر حمید رضویان ۱، صابر خزاعی ۲، شنتیا کاظمی*، سید مظاهر سیدی

* دانشجوی دندان پزشکی، عضو کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (مؤلف مسؤول)
۱: استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان پزشکی ترابی نژاد، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
۲: دانشجوی دندان پزشکی، عضو کمیته پژوهش های دانشجویی، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

۳: کارشناسی ارشد، واحد تحقیقات زنبور عسل، مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان، اصفهان، ایران

مجله دانشکده دندا نپزشکی اصفهان
۱ تا ۱۱ : (۵)۸ :۱۳۹۱

چکیده
مقدمه: بره موم محصول کندوی عسل است که ویژگی آنتی اکسیدان دارد. سایر اثرات آن شامل خواص ضد باکتری، ضد ویروس، ضد قارچ، ضد سرطان و ضد التهاب می باشد. هدف مقاله مروری حاضر، بررسی پژوهش های انجام شده و گردآوری اثرات کاربردهای متعدد بره موم در بهبود سلامت دهان و دندان بود.
شرح مقاله:

جستجو با استفاده از کلید واژه های Propolis و با ترکیب با  Oral health  و  Dental treatment به تنهایی یا به صورت ترکیبی در بانک های الکترونیکی فارسی مشتمل بر  منابع Google و پایگاه های اطلاعات علمی:  وزارت بهداشت، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی  ایران (Medlib.ir)ٰ، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور(Iran Medex) و (Magiran)، همچنین جستجو در بان کهای الکترونیکی لاتین از طریق PubMed و ISI web of knowledge در بازه زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۹ صورت گرفت. مقالات بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها:

تاکنون بره موم در درمان زخم های جراحی، ماده شستشو دهنده داخل کانال، مهار فرایند پوسیدگی، درمان پریودنتیت و حساسیت عاجی، به عنوان ماده ضد قارچ و ضد باکتری در داخل کانال در پژوهشهای دندانپزشکی بررسی شده است. در بیشتر مطالعات ماده مزبور اثربخشی مناسبی داشته است.

نتیجه گیری:

با توجه به ویژگی های بسیار مفید مطرح شده برای این ماده از جمله اثرات ضد التهاب، ضد باکتری و ضد قارچ قوی، و از همه مهم تر تحریک سیستم ایمنی که می تواند مانع بسیاری از بیماری ها شود، به نظر می رسد این ماده پتانسیل استفاده بیشتر در علوم دندان پزشکی را دارد که نیازمند بررسیهای آینده است.

***
” دانلود مقاله بره موم و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان “
***

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم