قبل از استفاده…

تاريخ انتشار : ۴ آذر ۱۳۹۲ | بازديد: 1,011

بهتر است همیشه قبل از استفاده از ماسک های زیبایی پوستمان را بخور دهیم تا منافذ آن باز شده و آماده پذیرش مواد مغذی ماسک ها شود. در عین حال پس از بخور، بدترین زمانی است که پوست در ارتباط با محیط آلوده، آلودگی را دریافت نموده و دچار بیماری می گردد؛ چرا که همانطور که گفته شده منافذ پوست کاملاً باز بوده و همانطور که آماده است مواد مغذی را دریافت کند، آماده است تا آلودگی ها را نیز دریافت کرده، پس بهتر این است که لطیف تر کردن پوست را پس از آمدن از بیرون و زمانی که در خانه هستیم انجام دهیم.

عسل نقش مهمی در حفظ زیبایی و تجدید جوانی بازی می کند.

(کتاب معجزات عسل-داود شاکر)

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم