مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم (پروپولیس)

تاريخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۳۹۲ | بازديد: 1,021

موضوع:

مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم (پروپولیس) حاصل از کندوهای زنبور عسل آذربایجان غربی علیه رشد قارچ‌های درماتوفیت و غیر درماتوفیت و آنالیز ترکیبات سازنده آن با روش GC-MS

نویسندگان:

دکتر عبدالغفار اونق ، دکتر امیر توکمه چی*، مسعود ادیب حسامی ، سمیرا ابراهیم زاده
*استادیار میکروبیولوژی، گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی

چکیده:
پیش زمینه و هدف:

بره موم ماده­ای شبیه موم و از فرآورده­های فرعی زنبور عسل بوده که خواص پزشکی آن اثبات شده است. هدف از بررسی حاضر مقایسه تاثیر عصاره الکلی بره موم جمع­آوری شده از کندوهای زنبور عسل آذربایجان غربی علیه قارچ­های درماتوفیت و غیر درماتوفیت می­باشد.
مواد و روش کار:

در این بررسی خواص ضدقارچی عصاره الکلی بره موم به­طور مقایسه­ای علیه قارچ­های درماتوفیتی میکروسپوروم کنیس، میکروسپوروم ژیپسئوم، میکروسپوروم نانوم، تریکوفایتون روبروم، تریکوفایتون منتاگروفیتس و اپیدرموفایتون فلوکوزوم و نیز قارچ­های غیر درماتوفیتی آسپرژیلوس نایجر، کاندیدا آلبیکنس و ساکارومایسس سرویسیه در حضور داروی استاندارد نیستاتین مطالعه شد. در این مطالعه ترکیب شیمیایی عصاره الکلی بره موم به کمک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی (GC-MS) مورد تجزیه قرار گرفت.
یافته­ها:

نتایج حاصل نشان می­دهد حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره الکلی بره موم علیه درماتوفیت­ها از g/mlµ ۵/۶۲ تا ۵۰۰ و در مورد قارچ­های غیردرماتوفیتی از g/mlµ ۵/۶۲ تا ۱۲۵ متغیر بود. مقایسه تاثیر عصاره علیه قارچ­های مورد مطالعه هیچ­گونه اختلاف آماری معنی­داری را در سطح ۹۵درصد نشان نداد. در تجزیه شیمیایی عصاره ۲۶ ترکیب آلی مختلف شناسایی شد و فلاونوئیدها نسبت به سایر ترکیبات بیشترین ماده آلی آن را تشکیل دادند.
بحث و نتیجه­گیری:

باتوجه به خواص ضدقارچی مناسب عصاره الکلی بره موم، می­توان نتیجه­گیری نمود که این ماده طبیعی قادر است استفاده­های زیادی در صنایع دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی داشته باشد. اما جهت کسب نتیجه بهتر نیاز به انجام مطالعات آزمایشگاهی و میدانی بیشتری وجود دارد.
مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و یکم، شماره‌ سوم، ص ۲۱۴-۲۰۶، پاییز ۱۳۸۹

***

” دانلود مقاله تاثیر بره موم “

***

مشتاقانه منتظر نظرات شما هستیم